Team

Professorship

Prof. Dr.-Ing. Rolf Moeckel +49.89.289.22699 rolf.moeckel@tum.de
     

Administration

   
Kerstin Kiermaier +49.89.289.22805 office.tb@ed.tum.de
     

Visiting Researcher

Prof. Dr. Kelly Clifton   kelly.clifton@tum.de
Prof. Dr. Greg Erhardt +49.89.289.22879 greg.erhardt@tum.de
Prof. Dr. Andrea Erhardt +49.89.289.28443 andrea.erhardt@uky.edu
     

 

Senior Research Associate

Dr. Ana Tsui Moreno Chou +49.89.289.22879 ana.moreno@tum.de
     

 

Doctoral Researcher

Yanqian Cai +49.89.289.22698 yangqian.cai@tum.de
Wei-Chieh Huang, internal project coordinator of DATSIM +49.89.289.28443 weichieh.huang@tum.de
Joanna Ji, internal project coordinator of TENGOS +49.89.289.22698 joanna.ji@tum.de
Zhihua Jin +49.89.289.28443 zihihua.ji@tum.de
Matthias Langer, internal project coordinator of InterLog +49.89.289.28443 matthias.langer@tum.de
Kieran Mann +49.89.289.28443 kieran.mann@tum.de
     

External Doctoral Researcher

Sharifullah Asady Volkswagen AG sharifullah.asady@volkswagen.de
Mengying Fu Bauhaus Luftfahrt mengying.fu@bauhaus-luftfahrt.net
Cat Silva Bergische Universität Wuppertal cat.silva@tum.de
Corin Staves University of Cambridge corin.staves@tum.de
     

Visitor

Julius Streifeneder, Urban Standards                                                        julius.streifeneder@urban-standards.com
Sophie Stigliano, Urban Standards   sophie.stigliano@urban-standards.com
     

Student Assistant

Ying Lu   ge84xof@tum.de
Gabriel Hannon   gabriel.hannon@tum.de
Anirudh Ray   anirudh.ray@tum.de